img1
img2
img3

Informasjon vedr. utlegg

Cacher i verneområder
Cacher i verneområder

Ved utlegg av geocacher har CO alltid et ansvar for å ivareta at lovverket følges. Dette kan f.eks. være å innhente grunneiers tillatelse der det er behov.
Plasseres cachen i utmark er det som oftest det helt ok. Skulle den aktuelle plasseringen være i et verneområde kan det føre til noen utfordringer.
Norske Reviewere har kommet med et utspill på håndteringen av slike cacher. Vi i Geocachelauget synest dette er et godt og konstruktivt utspill, og tar oss derfor den frihet å publisere dette:"Reviewerne har vært i dialog med Miljødirektoratet og Fylkesmennene om plassering av geocacher i verneområder, og Miljødirektoratet har i sin tilbakemelding til reviewerne bekreftet at den praksisen som er innarbeidet bidrar til å ivareta hensynet til de sårbare områdene som er vernet som naturreservat. Miljødirektoratet er av den oppfatning at informasjon og dialog vil kunne bidra til avklaringer i konkrete områder, slik at gjenstander/letepunkter ikke plasseres i nærheten av sårbare naturområder.

Verneområdene er delt inn i flere vernekategorier. Naturreservater er den strengeste vernekategorien, og det er ofte områder med spesiell sårbar natur som vernes som naturreservater. I noen naturreservater vil det kunne være ferdselsforbud i hele eller deler av området i spesielt sårbare perioder. I alle naturreservater gjelder et generelt forbud mot å «foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet», jf. naturmangfoldloven § 37 tredje ledd. Dette innebærer at geocaching og lignende aktiviteter kan være søknadspliktige i naturreservater. Selv om utplassering av geocachen(e) i seg selv ikke forringer verneverdiene, vil aktiviteter som ferdsel og stidannelse lettere kunne ha negativ påvirkning på verneverdiene i et naturreservat.

Ut fra dette vil vi for alle cacher som plasseres i naturreservater be om at cacheeier avklarer med forvaltningsmyndigheten om plassering av cachen ev. cachene i det aktuelle området er greit. For andre vernekategorier kan det også være aktuelt å be om at tillatelse til plassering innhentes, men det avhenger av bestemmelsene i verneforskriften for det konkrete verneområdet. Dvs. at dersom det er den minste tvil om det er greit å plassere en cache i f. eks. et landskapsvernområde eller i en nasjonalpark, skal cacheeier undersøke dette hos forvaltningsmyndigheten.

Vi anbefaler at det ved planlegging av cacher i verneområder tas en tidlig sjekk av verneforskriften og hvordan man kan få til en god løsning med tanke på cacheutlegg."

Kilde: Norske Reviewere (Facebook 02.04.2016)